Fundusze UE - Bliżej ciebie!

Regulamin

Regulamin Konkursu fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. #funduszeUE bliżej Ciebie!

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. #funduszeUE bliżej Ciebie!, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w imieniu którego działa Departament Polityki Regionalnej, zwany dalej „Organizatorem”, organizuje Konkurs #funduszeUE bliżej Ciebie!

3. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 61 62 66 329 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: promocja@wielkopolskie.pl.

4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej, zwanej dalej „Stroną Internetową Konkursu”, dostępnej pod adresem: funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl. Komunikaty oraz informacje na temat Konkursu publikowane będą na Stronie Internetowej Konkursu oraz na profilu facebook.com/WRPOwielkopolska. Strona Internetowa Konkursu jest własnością Organizatora.

5. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2
Cel i tematyka konkursu

1. Celem Konkursu jest zaprezentowanie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w Wielkopolsce oraz tzw. dobrych praktyk projektów, które zrealizowano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

2. Konkurs polega zgłoszeniu projektów współfinansowanych z WRPO 2014+ i przesłaniu ich zdjęć. Najciekawsze inwestycje, ich realizatorzy oraz zgłaszający do Konkursu otrzymają nagrody.

§3
Harmonogram Konkursu

1. Konkurs będzie przebiegał wg następującego harmonogramu:

a) 15 października 2021 r.

■ ogłoszenie konkursu

b) 15 października – 7 listopada 2021 r. (do godz. 23.59)

■ zgłaszanie projektów WRPO 2014+ do Konkursu za pośrednictwem
formularza on-line.

c) Do 26 listopada 2021 r.

■ przyznanie nagród specjalnych przez Kapitułę Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

d) Do 3 grudnia 2021 r.

■ przeprowadzenie głosowania internetowego (głosowanie potrwa do 25.11. do godz. 23.59)
■ wybór laureatów w poszczególnych kategoriach, dokonany przez Kapitułę Konkursu
■ ogłoszenie wyników – lista nagrodzonych obejmować będzie projekty wybrane przez Kapitułę Konkursu oraz te, które otrzymały najwięcej głosów internetowych.

e) Do 17 grudnia 2021 r.

■ gala finałowa z uroczystym wręczeniem nagród.

2. Organizator Konkursu zastrzega, że istnieje możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie Konkursu.

§4
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich (posiadających pełną zdolność do czynności prawnych), w tym beneficjentów, na warunkach określonych w Regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem zdjęć konkursowych.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

5. Udział w Konkursie wymaga posiadania infrastruktury technicznej i systemu informatycznego pozwalającego na korzystanie z Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

6. Każda osoba, przystępująca do udziału w Konkursie, jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla tej osoby oraz Organizatora wiążące w chwili przesłania przez tą osobę zgłoszenia.

 §5
Zgłaszanie projektów – zasady

1. Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz on-line na stronie internetowej funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl i przesłać maks. 3 zdjęcia, z czego każde nie powinno być większe niż 5 MB. Zdjęcia powinny być zapisane z maksymalną rozdzielczością w formacie jpg. Pierwsze załączone zdjęcie będzie wyświetlane podczas głosowania on-line i pełnić będzie funkcję wizytówki tzw. zdjęcie główne. Zdjęcia powinny przedstawiać projekt współfinasowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Listę projektów zawiera mapa projektów, dostępna na stronie internetowej www.funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl. Lista znajduje się również w pliku Excel na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/lista-beneficjentow

Nie ma możliwości zgłoszenia projektu spoza listy lub wspófinansowanego z innych programów unijnych.

2. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (redukcja koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie). Wszelkie inne zmiany, w tym zwiększanie rozdzielczości zdjęć czy fotomontaż, są niedopuszczalne.

3. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do udziału w Konkursie zdjęć, które:

a. są pracą zbiorową,

b. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej,

c. zawierają treści niezgodne z prawem lub przyjętymi normami obyczajowymi, jak również które mogą zostać uznane za wulgarne i obraźliwe, pornograficzne, obsceniczne, zawierające nagość lub erotykę, obrażające uczucia religijne, przedstawiające lub propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną, naruszające prawo do prywatności,

d. zawierają przekazy reklamowe, są spamem lub niezamówioną informacją handlową,

e. zawierają jakiekolwiek znaki lub oznaczenia.

4. Zgłaszany projekt powinien wpisywać się w 1 z 5 kategorii:

– Lider Innowacji – dotyczy produktów i technologii (procesów produkcyjnych), nie dotyczy zmian społecznych. Zakres wprowadzonych zmian technicznych ma kluczowe znaczenie dla procesu przeobrażeń w produkcji i rozwoju gospodarczego.

– Zielona Wielkopolska – dotyczy ekologicznych, zrównoważonych rozwiązań obejmujących m.in. transport, OZE, właściwe wykorzystanie i recykling elementów środowiska naturalnego, całokształt działań mających na celu np. ograniczenie CO2, łagodzenie zmian klimatu, promowanie postaw ekologicznych, tworzenie miejsc pracy w zielonych branżach.

– Zurbanizowana Wielkopolska – dotyczy twardych inwestycji, infrastruktury wpływającej na rozwój wielkopolskich miejscowości oraz poprawę życia w tych miejscowościach (budowa mostów, dróg, linii kolejowych, kanalizacji, szkół, żłobków, przedszkoli, uczelni wyższych, ośrodków sportowych, z zakresu zdrowia itp.).

– Portret – dotyczy jednostki, jak i grupy społecznej, która zmieniła się w wyniku realizacji danego projektu (głównie projekty miękkie), która może się realizować dzięki danemu projektowi, która odnalazła swoją przynależność np. domy pomocy społecznej, warsztaty zajęciowe dla seniorów, uczniów, szkolenia, zajęcia w domach kultury, bibliotekach, a także projekty z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, nowoczesnych form leczenia i nauczania, edukacji wczesnoszkolnej itp.

– Turystyka kulturowa– dotyczy projektów związanych z rekreacją, wypoczynkiem, formami spędzania czasu wolnego, jak i ochroną dziedzictwa narodowego, sztuką, architekturą, muzeami, kinami, teatrami, historią, pomnikami, koncertami, festiwalami (projekty miękkie i twarde).

5. Jedna osoba może zgłosić tylko 1 projekt. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę brane będzie tylko pierwsze zarejestrowane na stronie internetowej.

6. Zgłoszony projekt przez jedną osobę nie może zostać zgłoszony ponownie przez kolejne osoby.

7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami projektu jest równoznaczne z przystąpieniem do udziału w Konkursie. Osoba zgłaszająca staje się automatycznie uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

8. Zgłoszenie pracy konkursowej wymaga podania przez Uczestnika Konkursu następujących danych:

a. imienia i nazwiska,
b. pseudonimu (nick),
c. adresu e-mail,
d. numeru telefonu.

§6
Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że:

– posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych zdjęć,

– udziela Organizatorowi na okres 10 lat, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze zdjęć w dowolnym niekomercyjnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, w zakresie poniższych pól eksploatacji, możliwością wypowiedzenia po 8 latach z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,

b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów,

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć,

d) publiczne odtwarzanie przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu,

e) dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

2. Uczestnik Konkursu uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji na takich samych polach eksploatacji jak w ust. 1 z możliwością wypowiedzenia po 8 latach z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia fotografii.

4. Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć w Internecie oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

5. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć w Internecie oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

7. Z chwilą przesłania formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęć, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w ust. 1.

8. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania fotografii na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 1.

9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do niewykonywania przysługujących mu praw osobistych do fotografii w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu praw do fotografii.

§7
Kapituła Konkursu

1. W celu przeprowadzenia Konkursu i na czas jego trwania Marszałek Województwa Wielkopolskiego lub osoba przez niego upoważniona powołuje Kapitułę Konkursu, zwaną dalej „Kapitułą”, na której czele stoi Przewodniczący.

2. Kapituła Konkursu składać się będzie z maks. 5 członków tj. pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, spośród których zostanie wybrany Sekretarz Konkursu.

3. Kapituła Konkursu zapewniać będzie prawidłową organizację i przebieg Konkursu. Do zadań Kapituły należeć będzie: ocena poprawności zgłoszeń konkursowych, zatwierdzanie poprawnych zgłoszeń i publikacja ich na stronie internetowej www.funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl, wyłonienie laureatów i wyróżnianych, którym zostanie przyznana nagroda specjalna Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

4. Kapituła Konkursu przy weryfikacji i zatwierdzaniu zgłoszonych do publikacji na stronie internetowej projektów będzie brała pod uwagę: poprawność wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zakończenie projektu pod względem rzeczowym i finansowym w latach 2014-2020, brak zastrzeżeń pod względem finansowym i rzeczowym, prawidłowy przebieg projektu – brak rażących nieprawidłowości podczas kontroli.

5. Członkowie Kapituły Konkursu, przyznając nagrody specjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dokonają oceny nadesłanych zgłoszeń i zdjęć nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Kapituły mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej pracy konkursowej.

6. W kwestiach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu rozstrzygnięć dokonuje Przewodniczący Kapituły Konkursu.

§8
Wybór laureatów – głosowanie

1. Najciekawsze projekty zgłoszone do Konkursu zostaną wybrane:

a) w głosowaniu on-line – tzw. nagroda publiczności w każdej kategorii,
b) przez Kapitułę Konkursu w głosowaniu tradycyjnym – tzw. nagroda specjalna Marszałka Województwa Wielkopolskiego w każdej kategorii.

2. Głosowanie internetowe polegać będzie na oddaniu 1 głosu w każdej kategorii na 1 projekt tylko 1 raz dziennie i będzie trwało do 3 grudnia do godz. 23.59.

3. Kapituła w głosowaniu tradycyjnym podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

4. W przypadku jednakowej liczby głosów oddanych on-line na kilka projektów, zostanie przeprowadzone dodatkowe głosowanie on-line.

5. Decydujący głos w sprawie głosowania – ostatecznego wyboru laureatów należy do Przewodniczącego Kapituły.

6. Rozstrzygnięcia Kapituły Konkursu nie podlegają zaskarżeniu.

§9
Ogłoszenie wyników i nagrody

1. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl oraz www.wrpo.wielkopolskie.pl, a także w mediach społecznościowych www.facebook.com/WRPOwielkopolska/
i https://twitter.com/WRPO_2014_2020 a także przekazane mediom.

2. Nagrody w Konkursie:

1) Nagroda publiczności:
Nagrody w Konkursie zostaną przyznane osobom, które zgłosiły zwycięskie projekty. Zostaną one wybrane w głosowaniu on-line, w każdej kategorii trzy projekty – I, II, III miejsce. Zakłada się również przyznanie wyróżnień. Zgłaszający za zgłoszony zwycięski projekt otrzyma jedną nagrodę rzeczową np. aparat fotograficzny, zegarek typu smartwatch, słuchawki bezprzewodowe, nawigację satelitarną, głośnomówiący zestaw telefoniczny.
2) Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego:
Spośród wszystkich zgłoszonych w ramach Konkursu projektów Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyzna nagrody specjalne. Otrzymają je beneficjenci, którzy zrealizowali najciekawsze projekty i osoby, które te projekty zgłosiły. Nagrodą dla beneficjenta będzie dyplom i statuetka #funduszeUEbliżej Ciebie!. Jeśli beneficjent będzie jednocześnie osobą zgłaszającą, wówczas otrzyma jedną nagrodę. Nagrody nie sumują się. Osoby, które zgłosiły wyróżniony nagrodą specjalną projekt, otrzymają nagrody np. aparat fotograficzny, zegarek typu smartwatch, słuchawki bezprzewodowe, nawigację satelitarną, głośnomówiący zestaw telefoniczny.

3. O ostatecznej liczbie nagród zdecyduje Kapituła Konkursu.

4. Laureaci Konkursu – beneficjenci będą mieli prawo do znakowania swoich projektów logotypem #funduszeUEbliżej Ciebie! Ponadto, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu prowadząc działania informacyjno-promocyjne dotyczące WRPO 2014+ (programy telewizyjne, radiowe, wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będzie przedstawiał zwycięzców Konkursu jako najlepsze praktyki we wdrażaniu środków europejskich w regionie.

5. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Poznaniu podczas uroczystej gali finałowej (w zależności od sytuacji epidemicznej).

§10
Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] [Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1].

2. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celach:
a) udziału w Konkursie pn. „#funduszeUEbliżej Ciebie!” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 10.2: Informacja i promocja WRPO 2014+;
b) rozliczenia wyżej wymienionego konkursu, którego realizacja jest współfinansowana ze środków unijnych;
c) realizacji warunków umowy o dofinansowanie programu w ramach, którego organizowany jest konkurs, w tym zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych, kontroli organów zewnętrznych;
d) archiwizacji.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie wykorzystania wizerunku;
b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu, oraz przez okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od roku następnego, w którym rozliczono projekt w ramach, którego zorganizoano konkurs, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Wizerunek Uczestników Konkursu będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody.

7. Udział w Konkursie pn. „#funduszeUEbliżej Ciebie!” jest dobrowolny, a podanie danych osobowych przez uczesnika konkursu jest warunkiem ustawowym, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału ww. Konkursie. Natomiast, zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna, a jej niepodanie nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Przy czym wycofanie zgody przez Uczestnika Konkursu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do przenoszenia danych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

12. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z ich sytuacją szczególną o ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.

13. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają, iż przetwarzanie ich danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

14. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępniane:

a) Kapitule Konkursu;
b) podmiotom dokonującym badań i kontroli na zlecenie UMWW w związku z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
c) podmiotom świadczącym usługi na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych;
d) w zakresie wykorzystania wizerunku na wskazanych stronach internetowych,w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących Wielkopolsk iego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

15. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

16. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

§11
Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich podejmowane w związku z Konkursem.

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej www.funduszeueblizejciebie.pl oraz w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/WRPOwielkopolska i https://twitter.com/WRPO_2014_2020

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia Konkursu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny.

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją Konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora, w szczególności: w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, plakatach itp.

6. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

7. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Regulamin

Portal finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
EFSI

© Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Polityka prywatności

Deklaracja dostępności